TWITTER: @SPACESOLDIERSTRFACEBOOK: SPACE SOLDIERSINSTAGRAM: @SPACESOLDIERS

Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikası

 

Space Gaming A.Ş. (“Şirket” veya “Space Soldiers”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna
azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan
kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenerek
muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK
Kanunu’nda tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve
mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVK Kanunu’nun amacına uygun olarak, kullanıcılar ile temas
kurmak veya kullanıcıların, Space Soldiers tarafından www.spacesoldiers.com adresinden işletilmekte
olan internet sitesindeki (“Site”) tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni
hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi), çeşitli istatistiksel değerlendirmeler
yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmalarında bulunmak, önceden anonimleştirilmesi
kaydı ile istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde bulunmak, Space Soldiers ve
iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak amaçlarıyla
sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde işlenebilecek ve yine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
aktarma şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, danışmanlarımıza, grup şirketlerine,
Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere
aktarılabilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında
öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak
Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.
Space Soldiers ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde kullanıcılara ait her türlü bilgiyi üçüncü
kişilerle paylaşabilecektir:
 Yasal açıdan ve/veya Site Kullanım Koşulları veya ilgili kullanıcı ile akdedilen Mesafeli Satış
Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
 Yetkili idari veya adli bir kurum tarafından yasal doğrultuda usulüne göre yürütülen bir
araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi,
 Kullanıcının haklarını korumak veya güvenliğini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla, yalnızca Site üzerinden Alıcı’nın üye olurken girdiği bilgilerle sınırlı olarak, ilgili mevzuat,
sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki
sebepler çerçevesinde, Satıcının hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmesi, çalışanlarımız olarak
sizlerle kurmuş olduğumuz iş ilişkisinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak
sahip olunan hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve Alıcının temel hak ve
özgürlüklerini gözeterek Satıcının meşru menfaatlerini korumak gibi hukuki sebepler dahilinde
işlenmek üzere toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz
talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin
ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak
istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVK Kanunu ve Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Şirketimize, aşağıdaki
bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak;
 Şahsen başvuru ile,
 Noter vasıtasıyla,
 Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik
imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine (info@spacesoldiers.com)
gönderilmek suretiyle,
tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Başvuru formu için tıklayınız.

e) Çerezler
Space Soldiers, kullanıcıların Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan
çerezler (cookies) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte
saklanmak üzere bir web sitesinin, üyenin ya da ziyaretçinin tarayıcısına gönderdiği küçük metin
dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak
internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi zamansal oranlamalı
olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar
kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı
sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu
amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi
almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde
tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim
dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için
değiştirebilirler.
Site ile ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için,
Space Soldiers gereken hallerde üyelerin IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri,
ayrıca üyeleri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da
kullanılabilir.
Site üzerinden başka uygulama ve platformlara link verilmesi mümkün olup, Space Soldiers bu
uygulama ve platformların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk
taşımamaktadır.